« Terug naar het overzicht

VPRA Nieuws 22-02-2013

Nieuwe gedragscode voor kennisintensieve dienstverleners vergroot transparantie voor opdrachtgevers

De nieuwe gedragscode biedt de opdrachtgever de zekerheid dat de beroepsbeoefenaren en bureaus die bij de branche- en beroepsorganisaties aangesloten zijn zich conformeren aan de gezamenlijke regels voor deskundig, betrouwbaar, zorgvuldig en professioneel onafhankelijk werken. De code past in het streven van de kennisintensieve dienstverlening om de kwaliteit van de beroepsuitoefening op hoog niveau te houden en de leden alert te houden op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Per beroepsgroep zijn in hun gedragscode deze kernwaarden naar concrete gedragsregels vertaald. Formeel is de code bedoeld om problemen in de relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever te voorkomen en biedt hij handvatten voor de beoordeling van conflicten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Het nieuwe overkoepelende tuchtreglement sluit aan op de gedragscode. In geval van een conflict in de kennisintensieve dienstverlening kunnen belanghebbenden voortaan op één plek terecht bij een nieuw, onafhankelijk tuchtcollege voor de toetsing van het handelen van de aangesloten leden aan hun gedragscode. De VPRA heeft, gezien de aard van de dienstverlening van de aangesloten organisaties, besloten geen tuchtreglement in te voeren.

“Een gedragscode is een belangrijk instrument voor de professionele beroepsuitoefening in ons brede en rijkgeschakeerde werkveld”, zegt Ellen Peper, voorzitter van de Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA). Dankzij de gedragscode kunnen de manier van werken en de daarmee bereikte resultaten van kennisintensieve dienstverleners onafhankelijk worden getoetst. Dat is niet alleen in het belang van opdrachtgevers, maar ook van de dienstverleners zelf. De opdrachtgever mag ervan uitgaan dat de aangesloten bureaus en professionals niet alleen gekwalificeerd zijn, maar in hun beroepsuitoefening ook de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor de aangesloten bureaus en professionals biedt de gedragscode eenduidige richtlijnen voor professioneel handelen. In het geval van een conflict tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is de gedragscode de maatstaf. Een nieuw, onafhankelijk tuchtcollege doet daar uitspraak over.”

Vanaf het najaar van 2010 hebben de zeven organisaties zich met de ontwikkeling van de gedragscode en het tuchtreglement beziggehouden. Al snel is consensus bereikt over de gemeenschappelijke kernwaarden voor kennisintensieve dienstverlening, verwoord in de nieuwe ‘kerncode’. Voor de uitwerking daarvan hebben de aangesloten organisaties de gedragsregels opgesteld of aangepast die op die kerncode aansluiten en voor hun specifieke beroepsuitoefening gelden.

De nieuwe kerncode geldt voor alle leden van de aangesloten branche- en beroepsverenigingen en hun werknemers, alsmede voor de personen die zijn ingeschreven in het IM-Register. “Wij beschouwen de nieuwe gedragscode ook als een stelsel van normen en waarden voor de professionele dienstverlening. Het gaat niet alleen om regels, maar vooral ook om principes, gedrag en attitudes bij de beroepsuitoefening”, licht Ron Steens, voorzitter van de Raad voor Interim Management RIM, toe. “Wij gaan ervan uit dat de code werkt als een preventief en een educatief instrument. Preventief omdat dienstverleners en opdrachtgevers op de hoogte moeten zijn van de code. Klanten worden steeds kritischer en verwijzen in de toekomst wellicht eerder naar de gedragscode. Als educatief instrument zal de kerncode professionals er toe aanzetten met elkaar van gedachten te wisselen over normen en waarden in de uitoefening van hun beroep.”

Het nieuwe stelsel van code en tuchtrecht staat open voor de gehele kennisintensieve dienstverlening. Andere branche- en beroepsverenigingen die de gedragscode en het tuchtrecht kunnen en willen onderschrijven, zijn welkom om zich bij de gedragscode aan te sluiten.

Over de VPRA

De VPRA is de brancheorganisatie voor Public Relations en Communicatieadviesbureaus. De VPRA behartigt de belangen van de leden en bevordert een professionele vakuitoefening, zowel inhoudelijk als bedrijfseconomisch. De vereniging vormt een platform voor ontmoeting en ontwikkeling van de aangesloten bureaus, respectievelijk hun directies en medewerkers. De VPRA is opgericht in 1997 en voortgekomen uit de voormalige VPRA (Vereniging van Public Relations Adviesbureaus) en de NPRC (Nederlandse Vereniging van Public Relations Consultants).

[sharethis]

Activiteiten