« Terug naar het overzicht

VPRA Nieuws 10-08-2015

Evaluatie Aanbestedingswet 2012 naar Tweede Kamer gestuurd

Centraal stond de vraag of de ambities van de wet zijn behaald en welke effecten de wet in de praktijk heeft.

De minister geeft aan dat het algemene beeld uit de evaluatie gematigd positief is, mede gelet op de korte periode die is verstreken sinds de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet en het feit dat zowel aanbestedende diensten als ondernemers moesten wennen aan de nieuwe regelgeving. De wet heeft geleid tot een vermindering van lasten en bijgedragen aan uniformering. Op andere punten is potentie van nieuwe bepalingen nog niet volledig benut. Belangrijke aandachtspunten zijn de toepassing van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) en sociale voorwaarden.

Beter aanbesteden 

De minister stelt vast dat veel problemen niet voortkomen uit de regelgeving maar uit de toepassing daarvan. In de loop van dit jaar zal in overleg met aanbestedende diensten en ondernemers verder worden onderzocht hoe invulling kan worden gegeven aan beter aanbesteden. Het ministerie van Economische Zaken gaat zich hierbij voornamelijk richten op kleine en middelgrote gemeenten (minder dan 150.000 inwoners).

Onderzoek KWINK groep

KWINK groep heeft als onderdeel van de evaluatie onderzoek gedaan naar drie ambities van de Aanbestedingswet: de toegang van het MKB (bedrijven tot 250 werknemers) verbeteren, de aanbestedingspraktijk uniformeren en ruimte bieden voor innovatie en duurzaamheid.

[sharethis]

Activiteiten